Vil du høre mere om vores møbelleverings- og monteringsservice? Ring til os på 89 87 82 35

DE 10 VIGTIGSTE OVERVEJELSER I ET LABORATORIEDESIGN

Laboratoriet er en vigtig del af forskning og produktioner i mange brancher. Gennem forskning og udvikling opnår virksomheder store gennembrud. Udviklingen af biotek-branchen stiger eksponentielt disse dage i takt med at teknologi og nye behandlingsveje udforskes.

Derfor er det en vigtig opgave for life-science og andre forskningsinstitutioner at designe nye laboratorier (eller ændre og optimere eksisterende laboratoriedesign). Som regel inkluderer et sådant projekt en lang række af specialister, herunder arkitekter, ingeniører, laboratoriespecialister og konsulenter.

Vi har udarbejdet nedenstående liste med de 10 vigtigste overvejelser i et laboratoriedesign til dem, der potentielt skal begynde et lignende projekt.

1.Inkludér alle interessenter i den indledende designfase

Selvom input kan gives på alle tidspunkter i designprocessen, er det uden tvivl en fordel at få så mange inputs som muligt i de tidlige faser. Interviews med interessenter på flere forskellige niveauer og funktioner i organisationen sikrer, at man opnår feedback, og at information og krav inkluderes i designet.

Mens input fra de individuelle teams og niveauer er vigtige, bør de forskellige faggrupper også diskutere inputsne i fællesskab. Nedenfor kan du se et par eksempler på forslag fra forskellige faggrupper:

2.Overvej behovet for fleksibelt inventar

Nutidige forskningsorganisationer – især i biotek-sektoren – stilles ofte over for skiftende målsætninger grundet eksterne faktorer eller forandringer i branchen. Det kan resultere i ændrede arbejdsgange og personaleopgaver.

En god løsning på denne udfordring er at forsyne enten hele laboratoriet eller blot dele af det med fleksibelt laboratorieinventar. Der findes mange forskellige løsninger til fleksible laboratorieborde, og normalt er de på hjul, så de let kan flyttes rundt. Dette ledsages med et avanceret system til gas, elektricitet og andre forsyninger, der kan frakobles, således at arbejdsstationen kan flyttes.

Man skal dog overveje at denne funktionalitet ofte er 25-40 % dyrere end det fastlåste laboratorieinventar og skabssystemer. Denne højere pris skyldes ikke kun, at inventaret er dyrere, men snarere de avancerede forsyningssystemer som integreres i gulvet og/eller loftet.

En anden overvejelse er stabiliteten af de mobile arbejdsstationer. Nogle forskningsforsøg kræver meget stabile og vibrationsfrie overflader eksempelvis mikroskopiske analyser og vejningsopgaver. Så selvom de mobile arbejdsstationer har mange fordele, så er dette en af de helt tydelige ulemper, som bør overvejes nøje, når man designer et laboratorie.

3. Planlæg arbejdsgangene og forstå den fælles proces

En plan over laboratoriets arbejdsgange bør inkludere en liste over opgaver og processer og de menneskelige samt materielle ressourcer, det kræves at fuldføre opgaverne. I store laboratorier med høj gennemstrømning af mennesker udføres arbejdsprocesserne ofte samtidigt, og derfor kan de materielle ressourcer såsom udstyr og arbejdsstationerne hurtigt komme til at være begrænsende. Ved at analysere arbejdsprocesserne i laboratoriet tidligt i designprocessen kan man undgå potentielle problemer, hvilket i sidste ende vil forbedre arbejdsmiljøet for forskerne samt laboratoriets generelle udbytte.

Et optimeret laboratoriedesign kan minimere behovet for at bevæge sig for meget rundt i laboratoriet, hvilket skaber bedre arbejdsgange. Følgende opstillinger kan bruges for at højne produktivitet:

 • U-formet: At arrangere arbejdsbordene i en U-formet opstilling betyder, at personalet kan tilgå flere forskellige arbejdsstationer med minimal bevægelse. Det sikrer også, at enkelte operatører kan færdiggøre en lang række opgaver i det samme område.
 • Z- eller S-formet: Selvom denne løsning sjældent bruges, kan den skabe gode muligheder for at dele udstyr og arbejdsstationer.
 • T-formet: Denne opsætning er fordelagtig for fremstillingsprocesser med flere råmaterialer.

4. Analysér behovet for kemisk opbevaring

Hvis ikke man overvejer opbevaringen af kemikalier og andre farlige produkter, kan det resultere i farlige praksisser, herunder opbevaring på uegnede steder. Der findes en lang række opbevaringsløsninger til kemikalier fra forskellige fabrikanter af laboratorieudstyr. Her kan man eksempelvis få opbevaring med indbygget ventilation og undertryk.

5. Overvej fremtidig brug og vækst

Da et laboratorium normalt er designet til at fungere mange år fremover, er størrelsen og indretningen af laboratoriet en kritisk faktor. Mange laboratorier og renrumsområder viser sig at være utilstrækkelige på flere områder: utilstrækkelige borde og overfladearealer, utilstrækkelig opbevaringsplads, manglende fleksibilitet – alt sammen begrænser brugen af laboratoriet og virksomheden i at vokse.

For at undgå denne situation bør feedback fra laboratoriepersonalet overvejes nøje sammen med arbejdsflowkravene. Der kan foretages målinger for den plads, der kræves til forskellige arbejdsgange, og ekstra redundans kan beregnes ind i laboratoriet for at give plads til en given procentuel fremtidig vækst.

6. Analysér krav til materialer – især overflader

Valg af materialer til et laboratorium spiller en vigtig rolle for at sikre en lang levetid. Selvom det kan lyde indlysende, viser vores besøg på laboratorier et overraskende antal tilfælde, hvor slid og skader på udstyret og dermed dyre reparationer kunne have været undgået, hvis de rigtige materialer var blevet brugt.

Et typisk område til overvejelse er bordpladerne, hvor flere faktorer skal overvejes, herunder varme, korrosionsbestandighed, slagfasthed og laboratorieklassificering. En bred vifte af forskellige bordpladetyper er tilgængelige, lige fra budgetmuligheden af højkompressions-melaminbeklædte spånplader til de mere avancerede muligheder såsom solidt laminat og keramiske bordplader.

Læs mere om forskellige bordplader i vores blog om sikre laboratorier her.

Væghængte skabe og underskabe fås også i forskellige materialer, herunder melaminbelagt spånplade (MFC) og solidt laminat. En mellemløsning kan også opnås ved at bruge MFC-fundament med solide laminatdøre for at beskytte mod stød og forurening.

7. Bliv enig om den komplette liste over udstyr tidligt i processen

I planlægningen af et laboratorium er det afgørende at inddrage kunden i listen over udstyr, som skal bruges i laboratoriet. Denne liste bør inspiceres omhyggeligt, da den er grundlaget for laboratorielayoutet. Listen over udstyr kan bestemme designproblemer såsom:

 • Layoutet af laboratoriet og inventarets placering
 • Hvilken type inventar skal være i laboratoriet, og hvilken type opbevaring er nødvendig
 • Hvordan de elektriske installationer skal installeres, og hvilken type nødstrøm der er behov for
 • Hvordan VVS skal integreres, og hvad og hvor meget ventilation, der kræves

Kundens liste over udstyr skal bruges som en rettesnor og et værktøj gennem hele byggeprocessen for at sikre, at laboratoriet lever op til den påtænkte anvendelse.

8. Overvej et CTS til ventilationsstyring

Laboratorieventilation bør overvejes grundigt og bør installeres baseret på mængden af udstyr i laboratoriet. Jo mere udstyr des mere varmegenerering, og man bør derfor analysere behovet for ventilation for at sikre laboratoriepersonalets velbefindende, da det kan være ubehageligt at arbejde i et meget varmt laboratorie.

Det er ikke kun vigtigt for laboratoriepersonalets velbefindende, men også for sikkerheden på grund af risikoen for overophedning af udstyret, hvilket også har en negativ indvirkning på udstyrets levetid og vedligeholdelse.

I mange projekter er det relevant at overveje et CTS(Central Tilstands- og Styringssystem) til ventilationsstyring. Et BMS kan integreres i bygningen, og vil gøre det muligt for brugerne at få fuldt overblik over drift og programmerbare ventilationssystemer.

Et CTS er i bund og grund et styresystem, der samler alle ventilationssystemerne digitalt og giver ét centralt kontrolsted over hele ventilationssystemet og andre komponenter. Systemerne kan køre automatisk, men kan overvåges ved hjælp af BMS-netværket.

9. Arbejd tæt sammen med specialiserede ingeniører og konsulenter

Det er måske indlysende, at der er behov for specialiseret personale til at designe og bygge et laboratorium. For at opnå et godt resultat har man brug for velkoordinerede tegninger fra designfasen, hvor laboratorieplanlæggere, arkitekter og ingeniører har arbejdet sammen om at planlægge og kortlægge laboratoriet.

Konsekvenserne af manglende samarbejde mellem faggrupper kan være skadelige for laboratorieresultatet. Eksempler på dette kan omfatte vægmonterede rør, der er i vejen for hylder eller elektriske enheder eller endnu værre – en arbejdsplads, som ikke lever op til arbejdsmiljøkrav.

10. Vær tydelig omkring vigtigheden af det visuelle udtryk

Arbejdspladser herunder laboratorier er mere end blot fysiske rum. Det er sociale miljøer, der skal danne rammen om en kultur, hvor mennesker bygger relationer og bruger tid sammen. Laboratoriets visuelle fremtoning kan i bedste fald understøtte et godt arbejdsmiljø, effektive medarbejdere, et kreativt læringsmiljø og mange andre fordele.

Personalet tilbringer meget tid i laboratoriet, og hvordan rummet ser ud og føles, spiller en central rolle for organisationens overordnede præstation. Kunden spiller en stor rolle i at afgøre den visuelle fremtoning af laboratoriet og bør i samspil med de involverede faggrupper spørge sig selv, hvordan laboratoriet skal se ud og føles for at understøtte deres virksomhedskultur på den bedste måde.

Klar til at kontakte os med dit projekt?

Når du har udfyldt vores kontaktformular, kontakter vi dig inden for 24 timer (forhåbentlig før) for at få en snak om dit projekt. Vi er her for dig, og vi vil arbejde efter din tidsplan og dine krav. De næste trin inkluderer typisk et ansigt-til-ansigt- eller zoom-møde for at finde ud af, hvor langt du er nået med projektet, og hvordan vi kan hjælpe dig med at komme videre.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top 10 Critical Areas to Consider in Laboratory Design

The laboratory is an important part of research and small-scale production in many sectors. Through painstaking research and development, organisations are achieving remarkable breakthroughs. The pace of biotech development is currently increasing exponentially, as new technologies and treatment avenues are explored.

Designing a new laboratory (or making changes to an existing laboratory design) is therefore a very important task for life science and other research organisations. Usually, such a project includes a large team of architects, engineers, specialists, and consultants, each with their particular field of expertise. For those looking to begin such a project, we have covered a list of what we believe are the top 10 critical areas that should be addressed.

 

1. Include all stakeholders in the initial design phase

Although input can be given from stakeholders at any point in the design process, its definitely an advantage to get as much input in the early stages. Interviews with all stakeholders at various levels and functions of the organisation ensures that feedback is gained and information on requirements can be included in the design.

While input from the individual teams and levels is important, the input must also be debated between stakeholder groups, including the following groups:

2. Consider the need for flexible benching

Today’s research organisations, especially in the biotech sector, are often posed with changing goalposts due to external / market factors. This can result in changing workflows & staff assignments to these workflows.

A good solution to this challenge is to construct either a part of the laboratory or the entire laboratory using flexible benching. Various solutions to flexible laboratory benching are available, and normally they are on wheels so that they can be moved very easily. Accompanying this is an advanced system for gas, electricity and any other supplies that can be ‘unplugged’ to allow the workstation to be moved.

However, this functionality normally always comes with a 25-40% cost increase on fixed laboratory benching & cupboard systems. This increase in cost is not only due to the cost of the mobile workstations themselves but the need for increased supplies and advanced connection systems in the floors and/or ceiling.

Another consideration is the stability of such mobile workstations. Certain research tasks require highly stable and vibration-free surfaces such as microscopic analysis and weighing tasks. While mobile laboratory workstations have advantages, this is one of the clear disadvantages and should be taken seriously into consideration when designing the laboratory.

3. Plan the workflow and understand common process

A laboratory workflow plan includes a chronological list of tasks or processes, and the human and material resources required to complete the tasks. In larger, high-throughput laboratories, several of these workflows may be performed simultaneously, and the material resources (equipment, workstations etc.) can quickly become a constraint. By completing this analysis early in the laboratory design process, issues can be addressed which will greatly improve both the working environment for researchers and the throughput of the laboratory generally.

An optimised laboratory design will minimise movement, thus creating lean workflows. The following work cells can be used in laboratory designs to enhance productivity:

 • U-format: This arrangement of benching means that operators can access multiple workstations with minimal movement. It also allows for a single operator to complete a full workflow from the entrance to the exit point.
 • Z- or S-format: Although seldom used, this format can provide great solutions for shared equipment and multiple focus points
 • T-format: This layout can be beneficial for manufacturing processes with multiple raw material inputs

4. Analyse chemical storage needs

If storage requirements for chemicals and other hazardous products is not carefully assessed, this can result in unsafe practices, including storage in unsuitable locations such as worktops. A wide range of chemical storage cabinets are available from the main manufacturers of laboratory furniture, including solutions with inbuilt ventilation to provide negative pressure in the cabinet.

5. Consider future use and growth

Given that a laboratory is normally designed to function many years to come, the size and the layout of the laboratory is a critical factor. Many laboratories & clean-room areas turn out to be inadequate in several areas: Inadequate benching & surface area, inadequate storage space, inflexibility – all which limit the use of the lab and prevent its use from growing.

To avoid this situation, the feedback of laboratory operators should be carefully considered, together with the workflow requirements. Metrics can be established for the space required for various workflows, and extra redundancy can be calculated into the laboratory to allow for a given percentage of future growth.

6. Analyse material requirements, especially work surfaces

Choice of materials used in a laboratory play a very important part in ensuring a long lifetime. Although this may sound obvious, our visits to laboratories show a surprising number of instances where wear & damage to the equipment, and consequently expensive repairs could have been avoided, had the correct materials been used.

A common area for consideration are the worktops, where several key factors must be considered, including heat, corrosive resistance, impact resistance and laboratory classification. A wide range of different worktops types are available, ranging from the budget option of high-compression melamine-faced chipboard to the more advanced options of solid-grade laminate and ceramic worktops.

Read more about different worktops in our blog about safe labs here.

Wall cupboards and base cupboards are also available in various materials including melamine-faced chipboard (MFC) and solid-grade laminate. A middle road can also be achieved using MFC carcases with solid-grade laminate doors to protect against impact and contamination.

7. Agree on the complete equipment list early in the process

When planning for a laboratory it is crucial to involve the client in the list of equipment needed in the lab. This list should be inspected carefully as it is fundamental to the lab layout. The equipment list will determine design issues such as:

 • Spatial planning of the lab
 • What type of inventory should be in the lab and what type of equipment storage is needed
 • How the electrical installations should be installed and what type of backup power requirements are needed
 • How the plumbing should be integrated and what and how much extraction/ventilation is required

The client’s list of equipment should be used as a guideline and a tools through out the building process to ensure that the laboratory lives up to the intended use.

8. Consider a BMS for ventilation control

Laboratory ventilation should be thoroughly considered and is often impacted by the classification of the lab, as well as the equipment in the lab. Considering the equipment’s generation of heat is substantial for the wellbeing of the laboratory staff, as highly specialized dry lab equipment often generates a lot of heat.

Not only is it important for the wellbeing of the laboratory staff but it’s also important for safety because of the risk of equipment overheating which will have a negative impact on the life and maintenance of the equipment.

In many projects it’s relevant to consider a BMS (Building Management System) for ventilation control. A BMS can be integrated in the building and will enable the users to gain a full overview of operations and programmable air handling units.

A BMS is essentially a control system that connects all components of the ventilation systems digitally and provides one central point of control over the whole ventilation system. The air handling units and other components can run automatically but can be monitored and tracked using the BMS network.

9. Work closely together with specialised engineers and consultants

It might seem obvious that specialised personnel are needed to design and build a laboratory. To obtain a great result you’ll need well-coordinated drawings from the design phase, where lab planners, architects and engineers have worked together on planning and mapping the laboratory out.

Consequences of not cooperating between the professional group can be damaging for the laboratory result. Examples of this could include wall-mounted piping interfering with shelving or electrical devices, or even worse – a workplace that is not in compliance with work environment regulations

10. Be clear about the importance of the visual appearance

Workspaces and laboratories are more than just physical spaces. They are social environments that should form the framework of a culture in which people build relationships and spend time. The visual appearance of the laboratory can at best support a good work environment, effective workers, a creative learning environment, and many other advantages.

The staff spends a lot of time in the laboratory and how the space looks and feels plays a key role in the overall performance of the organization. The client plays a big role in the outlines of the visual appearance and should together with the involved professional groups ask themselves how the lab should look and feel to support their company culture in the best way.

Ready to contact us about your project?

Once filling out our contact form, we will be in touch within 24 hours (hopefully sooner) to have a chat about your project. We are here for you, and we will work to your schedule and your requirements. The next steps normally include a face-to-face or zoom meeting to find out how far you have gotten with the project, and how we can help you progress.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *