Vil du høre mere om vores møbelleverings- og monteringsservice? Ring til os på 89 87 82 35

Design-Build is a project delivery system used in the construction industry. By running projects using this method, both the design and construction (building) services are contracted by a single company known as the Design-Build Contractor.

This method contrasts with Design-Bid-Build, which is in many countries (including) Denmark is the traditional way to run projects such as lab construction.

Design-Build can be split into two types:

1. Contractor-led Design-Build (CLDB)

With this method, the client has a single point of contact: the Contractor. Here are 3 ways that CLDB projects can be run.

Design-Build is a project delivery system used in the construction industry. By running projects using this method, both the design and construction (building) services are contracted by a single company known as the Design-Build Contractor.

This method contrasts with Design-Bid-Build, which is in many countries (including) Denmark is the traditional way to run projects such as lab construction.

2. Architect-led Design-Build (ALDB)

Here, the Architect/Engineer supports the client, but the client must make contracts individually with the subcontractors. 3 ways that ALDB can work:

So which method should I choose for our project?

Architect-led Design-Build and Design-Bid-Build are common methods used in Denmark currently. So why consider Contractor-led Design-Build? Isn’t there a risk of choosing a less-known method?

Critics of the Contractor-led Design-Build (CLDB) method argue that it limits the clients involvement in the design, and the contractors often make decisions which are outside of their area of expertise.

Proponents of the CLDB method counter that it saves time and money for the client and allow for innovation in the project delivery. Value is added because this method brings value engineering into the design process at the beginning of a project. Value engineering can continue through the duration of the project, as shown below:

CLDB allows the contractor, architects, engineers and specialised subcontractors to find best-value solutions for various aspects of the project, before the design is complete. CLDB brings all members of a project team together early on in a project, to identify and address cost, schedule & constructability.

Propenents argue that the result is alleviation of conflict between archtects/engineers/contractor and the client and reduces the risk of design errors.

Once design is finalised in a Design-Bid-Build scenario, proponents argue that the greatest opportunith for savings has already been lost, as the design is now fixed in fine detail. The risk is therefore greater for the client. The overall project time is also lengthened, as the design must be completely finished, before bid & construction can commence. This factor is shown in the below diagram:

CLDB means that responsibility for design errors lies with the Contractor (Design-Builder), which relieves the client of liability and the responsibility of managing the project.

But have these benefits of CLDB ever been proved?

Reseach on this subject has been done in USA. Researches on Selecting Project Delivery Systems by Victor Sanvido and Mark Konchar of Pennsylvania State University found that design–build projects are delivered 33.5% faster than projects that are designed and built under separate contracts (Design-Bid-Build).

Sanvido and Konchar also showed that design–build projects are constructed 12% faster and have a unit cost that is 6.1% lower than design-bid-build projects.

Which type of method does Copenspace offer?

We work with the Contractor-led Design-Build (CLDB) method in order to bring you the above mentioned benefits. We offer you a single point of contact for the full project from the initial ideas & concept design to the final coat of paint and a complete laboratory. Many clients ask if we can design & construct offices spaces as well as lab spaces. The answer is yes, 90% of our projects include associated office areas – the construction of these spaces is run in sync with the lab construction.

Download our brochure HERE to find out how we do it.

Here are 7 advantages to you, the client by using Copenspace and the CLDB method:

 1. FASTER DELIVERY – Collaborative project management means work is completed faster with fewer problems.
 2. COST SAVINGS – Our spherical approach to projects allow efficiency and innovation.
 3. BETTER QUALITY – We work to meet performance needs, not minimum design requirements.
 4. SINGULAR RESPONSIBILITY – Copenspace alone are accountable for cost, schedule and performance.
 5. DECREASED ADMINISTRATIVE BURDEN – Collaborative project management means work is completed faster with fewer problems.
 6. REDUCED RISK – Our team assumes additional risk.
 7. REDUCED LITIGATION CLAIMS – By closing warranty gaps, you can virtually eliminate litigation claims.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Design-Build er et projektleveringssystem, der bruges i byggebranchen. Ved at køre projekter ved hjælp af denne metode indgås både design- og konstruktionstjenesterne (bygge) af et enkelt firma kendt som Design-Build Contractor.

Denne metode står i kontrast til Design-Bid-Build, som i mange lande (inklusive) Danmark er den traditionelle måde at drive projekter på som fx laboratoriebyggeri.

Design-Build kan opdeles i to typer:

1.Entreprenørstyret Design-Build (CLDB)

Med denne metode har bygherren et enkelt kontaktpunkt: Entreprenøren. Her er 3 måder, hvorpå CLDB-projekter kan køres. Design-Build er et projektleveringssystem, der bruges i byggebranchen. Ved at køre projekter ved hjælp af denne metode indgås både design- og konstruktionstjenesterne (bygge) af et enkelt firma kendt som Design-Build Contractor. Denne metode står i kontrast til Design-Bid-Build, som i mange lande (inklusive) Danmark er den traditionelle måde at drive projekter på som fx laboratoriebyggeri.

2. Arkitekt-ledet Design-Build (ALDB)

Her støtter Arkitekten/Ingeniøren bygherren, men bygherren skal lave kontrakter individuelt med underentreprenørerne. 3 måder, hvorpå ALDB kan fungere: Så hvilken metode skal jeg vælge til vores projekt? 

Arkitektstyret Design-Build og Design-Bid-Build er almindelige metoder, der bruges i Danmark pt. Så hvorfor overveje entreprenørstyret Design-Build? Er der ikke en risiko ved at vælge en mindre kendt metode? Kritikere af Contractor-led Design-Build (CLDB)-metoden hævder, at den begrænser klienternes involvering i designet, og entreprenørerne træffer ofte beslutninger, som ligger uden for deres ekspertiseområde. Tilhængere af CLDB-metoden imødegår, at den sparer tid og penge for kunden og giver mulighed for innovation i projektleverancen. Værdi tilføjes, fordi denne metode bringer værditeknik ind i designprocessen i begyndelsen af ​​et projekt. Værdiudvikling kan fortsætte gennem hele projektets varighed, som vist nedenfor: CLDB giver entreprenøren, arkitekterne, ingeniørerne og specialiserede underleverandører mulighed for at finde de bedste løsninger til forskellige aspekter af projektet, før designet er færdigt. CLDB bringer alle medlemmer af et projektteam sammen tidligt i et projekt for at identificere og adressere omkostninger, tidsplan og konstruktionsmuligheder. Propenenter argumenterer for, at resultatet er lindring af konflikt mellem arkitekter/ingeniører/entreprenør og bygherren og mindsker risikoen for designfejl. Når først designet er færdiggjort i et Design-Bid-Build-scenarie, hævder fortalere, at den største mulighed for besparelser allerede er gået tabt, da designet nu er fastgjort i fine detaljer. Risikoen er derfor større for klienten. Den samlede projekttid forlænges også, da projekteringen skal være helt færdig, før tilbud & byggeri kan påbegyndes. Denne faktor er vist i nedenstående diagram:

CLDB betyder, at ansvaret for projekteringsfejl ligger hos Entreprenøren (Design-Builder), hvilket fritager bygherren for ansvar og ansvaret for at lede projektet. Men er disse fordele ved CLDB nogensinde blevet bevist? Forskning om dette emne er blevet udført i USA. Undersøgelser om valg af projektleveringssystemer af Victor Sanvido og Mark Konchar fra Pennsylvania State University fandt, at design-build-projekter leveres 33,5 % hurtigere end projekter, der er designet og bygget under separate kontrakter (Design-Bid-Build). Sanvido og Konchar viste også, at design-build-projekter bygges 12% hurtigere og har en enhedspris, der er 6,1% lavere end design-bid-build-projekter. Hvilken type metode tilbyder Copenspace? Vi arbejder med Contractor-led Design-Build (CLDB) metoden for at give dig de ovennævnte fordele. Vi tilbyder dig et enkelt kontaktpunkt for hele projektet fra de indledende ideer og konceptdesign til det sidste lag maling og et komplet laboratorium. Mange kunder spørger, om vi kan designe og bygge kontorrum såvel som laboratorierum. Svaret er ja, 90% af vores projekter omfatter tilhørende kontorarealer – konstruktionen af ​​disse rum foregår i sync med laboratoriekonstruktionen. Download vores brochure HER for at finde ud af, hvordan vi gør det. Her er 7 fordele for dig som klient ved at bruge Copenspace og CLDB-metoden:

 1. HUSKERE LEVERING – Samarbejdsprojektledelse betyder, at arbejdet afsluttes hurtigere med færre problemer.
 2. OMKOSTNINGSBESPARELSER – Vores sfæriske tilgang til projekter muliggør effektivitet og innovation.
 3. BEDRE KVALITET – Vi arbejder for at opfylde ydeevnebehov, ikke minimumsdesignkrav.
 4. ENKEL ANSVAR – Copenspace er alene ansvarlig for omkostninger, tidsplan og ydeevne.
 5. MINSKET ADMINISTRATIV BYRDE – Samarbejdsprojektledelse betyder, at arbejdet afsluttes hurtigere med færre problemer.
 6. REDUCERET RISIKO – Vores team påtager sig yderligere risici.
 7. REDUCEREDE RETSKRAV – Ved at lukke garantihuller kan du praktisk talt eliminere retskrav.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *